asprielnano

asprielnano

Surat ke 1 - 2

AlQuranterjemah 



PELAJARAN BERHARGA DALAM AL QURAN
Oleh : Aspri Elnano


KATA PENGANTAR

       Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti serta mencintainya.

       Al Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Al Quran adalah petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Al Quran adalah kitab yang berisi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, peringatan bagi orang-orang yang kafir dan durhaka serta pelajaran bagi orang-orang yang berakal.

       Penulisan buku “Pelajaran berharga dalam Al Quran” ini didorong oleh keinginan penulis untuk mengangkat pelajaran berharga yang terkandung dalam Al Quran agar lebih mudah diketahui, dipelajari dan difahami serta dihayati untuk selanjutnya diamalkan, khususnya bagi mereka yang kurang atau tidak mengerti bahasa Arab, buku ini juga untuk membantu memudahkan bagi mereka yang ingin mencari dasar hukum yang terkandung di dalam Al Quran khusunya bagi para ustaz, khatib atau penceramah yang akan selalu mencari dalil-dalil Al Quran

       Dalam penulisan buku ini dicantumkan juga nomor ayat yang dimaksud, untuk memudahkan dalam pencarian apabila para pembaca ingin melihat dan membaca langsung bunyi ayat dari pelajaran yang penulis maksudkan. Dalam buku ini ada beberapa ayat yang tidak penulis angkat dengan pertimbangan bahwa ayat tersebut merupakan pengulangan atau penekanan ayat sebelumnya

       Penulis menyadari bahwa banyak umat Islam yang ketika membaca Al Quran merasa tidak mudah untuk menangkap makna atau pelajaran yang ada di dalamnya, khususnya ayat ayat yang tidak bersifat perintah atau larangan langsung, maka dengan membaca buku ini insya Allah pembaca akan dapat menangkap isi kandungan dari apa yang Allah firmankan, baik berupa perintah maupun larangan atau peringatan dan pelajaran lainnya untuk kemanfaatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, karena Al Quran adalah kitab yang akan membimbing kita menuju keselamatan dan kebahagiaan hakiki.

       Buku ini bukanlah merupakan terjemahan daripada Al Quran sebagaimana lazimnya yang ada saat ini, tetapi merupakan kandungan Al Quran yang dapat menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, sehingga kalimat yang muncul tidak persis sama dengan terjemahan yang ada dalam Al Quran, namun demikian, para pembaca insya Allah akan dapat menangkap makna dari apa yang penulis maksud, karena dalam penyusunan buku ini penulis tetap berpedoman kepada terjemahan dan tafsir yang ada.

       Namun demikian, dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menterjemahkan dan menafsirkan ayat Al Quran, penulis berharap kiranya para pembaca dapat memberikan masukan berupa saran pendapat tentang penyusunan buku ini, sehingga diharapkan buku ini lebih mendekati kepada kebenaran dari apa yang Allah maksudkan dalam Al Quran.

       Akhirul kalam, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik dan menjadikan kita semua lebih meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ayat-ayatNya sebagai jalan terbaik dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini.

                                                                                    Makassar, Agustus 2012


 
PELAJARAN BERHARGA DALAM AL QURAN

 بسم الله الرحمن الرحيم

1. Al Fatihah (Pembukaan)
 
1 Setiap kegiatan harus atas nama Allah dan diawali dengan Basmallah : 1
2 Jangan berharap dipuji karena puji itu milik Allah : 2
3 Allah pasti memberi dan pasti menyayangi : 3
4 Di akhirat hanya Allah yang menjadi Raja : 4
5 Jangan menyembah dan meminta kecuali kepada Allah : 5
6 Berdoalah agar Allah menunjukan jalan yang lurus : 6
7 Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat : 7
 
2. Al Baqarah (Sapi betina)
 
1. Jangan ragu dengan Al Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa : 2
2. Diantara ciri-ciri orang bertakwa dan yang mendapat petunjuk Tuhan adalah beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, berinfak, beriman kepada Al Quran dan meyakini adanya kehidupan di akhirat : 3-5
3. Peringatan itu tidak berguna bagi orang kafir : 6
4. Allah menutup hati, pendengaran dan mata orang kafir : 7
5. Berdoalah agar hati, pendengaran dan penglihatan tetap terbuka : 7
6. Diantara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sebenarnya tidak : 8
7. Orang kafir itu mau menipu Allah dan orang beriman : 9
8. Menipu orang lain itu pada hakekatnya adalah menipu diri sendiri : 9
9. Orang kafir itu ada penyakit dihatinya : 10
10. Hati itu ada penyakitnya : 10
11. Berdoalah agar Allah memelihara dan menjauhkan hati dari penyakit : 10
12. Orang kafir itu jika dilarang membuat kerusakan akan membela diri bahwa dirinya sedang berbuat kebaikan : 11
13. Ada orang yang merasa telah membangun padahal sesungguhnya dia merusak : 11
14. Diantara orang yang melakukan kerusakan ada yang tidak sadar bahwa dirinya merusak : 12
15. Orang kafir menganggap orang beriman itu bodoh, padahal merekalah yang bodoh:13
16. Orang munafik itu bermuka dua, mereka akan memperolok orang beriman : 14
17. Orang kafir akan terombang-ambing dalam kesesatan : 15
18. Orang yang menukar petunjuk Tuhan dengan kesesatan tidak akan beruntung dan tidak akan mendapat petunjuk : 16
19. Orang kafir membuat penerangan sendiri tetapi Allah mematikan penerangan itu sehingga mereka tetap berada dalam kegelapan : 17
20. Orang kafir itu tuli, bisu dan buta sehingga tidak dapat kembali : 18
21. Ketakutan orang kafir terhadap firman Allah seperti orang yang ditimpa hujan lebat disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jarinya karena petir lantaran takut mati : 19
22. Allah kuasa untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan : 20
23. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan : 21
24. Sasaran beribadah itu adalah takwa : 21
25. Bumi adalah hamparan dan langit sebagai atap : 22
26. Buah-buahan itu berasal dari air hujan : 22
27. Jangan menyekutukan Allah : 22
28. Allah menantang orang-orang yang meragukan Al Quran agar mendatangkan surat yang 
sama : 23
29. Manusia dan jin tidak akan mampu membuat seperti Al Quran : 24
30. Neraka untuk orang kafir itu bahan bakarnya manusia dan batu : 24
31. Surga disediakan bagi orang yang beriman dan beramal saleh : 25
32. Di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan ada buah-buahan serta ada pasangan yang suci dan kekal : 25
33. Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk, yaitu bahwa berhala dan sekutunya yang disembah orang musyrik tidak akan mampu membuat nyamuk sekali pun : 26
34. Orang kafir mempertanyakan perumpamaan yang Allah buat : 26
35. Allah akan menyesatkan orang fasik dengan perumpamaan Nya : 26
36. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang diperintah menghubungkannya dan yang membuat kerusakan di muka 
bumi : 26-27
37. Jangan ingkar kepada Allah : 28
38. Empat tahap perjalanan manusia yaitu dihidupkan, dimatikan, dihidupkan dan dikembalikan:28
39. Bumi itu diciptakan untuk manusia : 29
40. Langit itu ada tujuh lapis : 29
41. Manusia itu adalah khalifah di muka bumi : 30
42. Malaikat sudah tahu bahwa manusia itu akan membuat
kerusakan dan menumpahkan darah : 30
43. Malaikat selalu bertasbih dengan memuji Allah dan mensucikanNya : 30
44. Malaikat tidak mengetahui rahasia Allah : 30
45. Allah lah yang mengajari Nabi Adam bahasa dan nama-nama yaitu pengetahuan : 31
46. Nabi Adam lebih pintar daripada Malaikat : 31,32,33
47. Sejak diciptakan Nabi Adam sudah punya bahasa dan pengetahuan : 33
48. Rahasia langit dan bumi ada di tangan Allah : 33
49. Allah perintahkan para Malaikat agar sujud kepada Adam, tetapi Iblis menolak dan menyombongkan diri : 34
50. Orang kafir adalah orang yang menolak perintah Tuhan dan sombong : 34
51. Nabi Adam dan Hawa diperintah tinggal di surga tetapi dilarang mendekati pohon:35
52. Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon di surga karena akan menyebabkan kezaliman:35
53. Setan menggelincirkan Nabi Adam : 36
54. Awalnya iblis juga tinggal di surga : 36
55. Nabi Adam dan Hawa serta iblis dikeluarkan dari surga : 36
56. Permusuhan diantara sebagian manusia sudah menjadi ketetapan Allah : 36
57. Bumi adalah tempat tinggal dan bersenang-senang sementara bagi manusia : 36
58. Nabi Adam mendapat pelajaran dari Allah : 37
59. Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubatnya : 37
60. Tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi orang yang mengikuti hidayah Allah : 38
61. Bagi orang yang ingkar dan mendustakan ayat Allah nerakalah tempatnya : 39
62. Allah perintahkan Bani Israel agar memenuhi janjinya kepada Allah : 40
63. Janji Allah kepada Bani Israel tidak akan dipenuhi selama mereka tidak memenuhi janjinya kepada Allah : 40
64. Perintah Allah kepada Bani Israel ialah, agar beriman kepada Al Quran, jangan kufur, jangan menukar ayat Allah, dan bertakwalah kepadaNya : 41
65. Jangan mencampur adukkan hak dengan kebathilan dan menyembunyikannya : 42
66. Dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orangorang yang ruku : 43
67. Jangan menyuruh orang lain berbuat baik tetapi kita sendiri tidak melakukannya:44
68. Shabar dan shalat harus menyertai doa : 45
69. Shabar dan sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyu : 45
70. Khusyu adalah meyakini bahwa dirinya akan bertemu dengan Tuhannya dan kembali kepadaNya : 46
71. Allah memberi kelebihan/keutamaan kepada Bani Israel dari manusia lainnya : 47
72. Pada hari qiamat tidak ada yang bisa membela dan memberi syafaat kecuali 
Allah : 48
73. Keluarga Firaun membunuh anak laki-laki Bani Israel : 49
74. Bala itu adalah cobaan dari Allah : 49
75. Allah lah yang membelah laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran tentara Firaun:50
76. Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan ketika Firaun dan tentaranya ditenggelamkan : 50
77. Nabi Musa meninggalkan umatnya selama 40 malam untuk menghadap Allah : 51
78. Selama ditinggalkan Nabi Musa, Bani Israel membuat patung anak lembu sebagai sembahan:51
79. Allah memaafkan kelakuan Bani Israel dari membuat patung anak lembu : 52
80. Nabi Musa diberi Kitab dan Furqon (Taurat) : 53
81. Nabi Musa menyuruh Bani Israel yang berdosa agar bertaubat dan bunuh diri : 54
82. Bani Israel disambar halilintar karena mereka tidak mau beriman sebelum bisa melihat Tuhan secara langsung : 55
83. Allah menghidupkan kembali Bani Israel setelah mati karena disambar halilintar: 56
84. Allah melindungi Bani Israel dengan awan, memberi manna dan salwa : 57
85. Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki Palestina dengan bersujud dan meminta
ampun : 58
86. Allah akan menambah kebaikan kepada orang yang berbuat baik : 58
87. Bani Israel yang zalim merubah kata-kata yang diperintahkan Tuhan : 59
88. Bani Israel yang zalim yang merubah perintah Tuhan ditimpa azab dari langit : 59
89. Fasik adalah merubah perintah Tuhan : 59
90. Allah perintah Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya maka keluarlah 12 mata air : 60
91. Jangan berkeliaran dengan membuat kerusakan : 60
92. Bani Israel tidak sabar dan protes atas rezeki yang diterimanya : 61
93. Perintah Allah itu pasti lebih baik dari kehidupan duniawi : 61
94. Kehinaan dan kenistaan serta kemarahan Allah akan menimpa orang yang menukar ayat-ayat Allah dengan kesenangan dunia : 61
95. Allah menimpakan kehinaan dan kenistaan serta kemurkaan kepada Bani Israel : 61
96. Karakter Yahudi adalah kufur kepada ayat Allah, membunuh para Nabi tanpa haq, durhaka dan melampaui batas : 61
97. Yahudi, Nasrani, Shabiin yang beriman dan beramal saleh akan mendapat 
balasan : 62
98. Allah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel sambil mengangkat gunung Thursina ke atas mereka dan memerintahkan mereka agar memegang teguh Taurat serta mengingat isinya : 63 
99. Memegang teguh kitab Allah dan mengingat isinya adalah jalan menuju takwa : 63
100. Bani Israel berpaling dari perjanjian dengan Allah : 64
101. Allah mengutuk Bani Israel dengan menjadikan mereka kera yang hina karena melanggar Hari Sabt : 65
102. Azab Allah adalah peringatan bagi manusia pada zamanya dan yang akan datang, serta pelajaran bagi orang yang bertakwa : 66
103. Bani Israel meremehkan perintah Tuhan ketika diperintah menyembelih seekor sapibetina:67
104. Jangan pernah meremehkan perintah Tuhan : 67
105. Jangan banyak bertanya bila diperintah Tuhan tetapi kerjakanlah : 68
106. Salah satu sifat Bani Israel adalah banyak bertanya jika diperintah : 69,70
107. Bani Israel hampir tidak dapat melaksanakan perintah Tuhan karena banyak bertanya : 71
108. Allah kuasa untuk membuka rahasia seseorang : 72
109. Atas izin Allah orang yang mati bisa hidup kembali setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan menggunakan bagian badan sapi, dan mayat itu mengatakan siapa pembunuhnya:73
110. Hati manusia bisa lebih keras daripada batu : 74
111. Sebagian batu ada yang mengalirkan sungai di dalamnya : 74
112. Sebagian batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah : 74
113. Jangan terlalu berharap orang Yahudi akan beriman : 75
114. Sebagian orang Yahudi / Nasrani mengetahui bahwa Kedatangan Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Injil : 76
115. Allah mengetahui apa yang manusia sembunyikan dalam hatinya : 77
116. Diantara orang Yahudi tidak mengetahui isi Kitab Taurat : 78
117. Orang Yahudi/Nasrani mereka menulis/mengarang Al Kitab dengan tangannya sendiri : 79
118. Orang Yahudi berkata bahwa mereka tidak akan disentuh api Neraka kecuali beberapa hari saja : 80
119. Manusia yang penuh dosa akan tinggal di dalam neraka,
sedangkan orang beriman dan beramal saleh akan tinggal di dalam surga : 81,82
120. Bani Israel berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan berkata baik, mendirikan shalat serta zakat, tetapi kebanyakan mereka mengingkarinya dan berpaling : 83
121. Dilarang membunuh atau mengusir orang dari kampung halamannya : 84
122. Jangan beriman kepada Kitabullah sepotong-sepotong : 85
123. Jangan tukar kehidupan akhirat dengan kesenangan dunia : 86
124. Orang-orang Yahudi sombong dan mendustakan bahkan
membunuh Nabi / Rasul yang tidak sesuai keinginannya : 87
125. Sebelumnya orang Yahudi selalu mohon agar datang seorang Nabi : 89
126. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad lantaran dengki : 90
127. Karena kedengkiannya, orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat saja : 91
128. Bani Israel / Yahudi adalah orang yang zalim : 92
129. Allah mengangkat bukit Thursina di atas Bani Israel ketika mengambil perjanjian dengan mereka : 93
130. Allah perintahkan Bani Israel agar mengambil kitab Taurat
dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan isinya : 93
131. Orang Yahudi itu mendengar ayat Allah tetapi mereka mengingkarinya : 93
132. Iman itu ada yang jahat sebagaimana imannya orang Yahudi : 93
133. Orang Yahudi beranggapan bahwa kehidupan akhirat itu hanya untuk mereka : 94
134. Orang Yahudi sangat takut dengan kematian : 95
135. Orang Yahudi itu manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia : 96
136. Turunnya Al Quran ke dalam hati seseorang atas izin Allah : 97
137. Orang kafir itu musuh Allah : 98
138. Orang fasik itu kufur terhadap Al Quran : 99
139. Sifat orang Yahudi adalah merusak perjanjian : 100
140. Orang Yahudi menyembunyikan Taurat setelah mengetahui bahwa Nabi yang datang bukan dari mereka : 101
141. Sihir itu ada sejak zaman Nabi Sulaeman : 102
142. Harut dan Marut di negeri Babil mempunyai kemampuan sihir tetapi tidak mengajarkannya kepada manusia : 102
143. Sihir itu dapat mencerai beraikan suami isteri : 102
144. Sihir tidak memberikan mudarat kepada seseorang tanpa seizin Allah : 102
145. Sihir itu perbuatan jahat : 102
146. Iman dan takwa itu pahalanya lebih baik di sisi Allah : 103
147. Dilarang mengatakan “raainaa” tetapi katakana “unzurnaa” : 104
148. Kenabian adalah rahmat Allah kepada siapa yang dikehendakiNya : 105
149. Ayat yang nasih itu lebih baik dari yang mansuh : 106
150. Allah adalah pemilik semua kerajaan di langit dan di bumi : 107
151. Di langit itu ada kerajaan : 107
152. Jangan bermohon kepada Allah lantaran ingin menghindar dari perintah dan ketetapan
Allah : 108
153. Karena kedengkiannya, para ahli Kitab sangat menginginkan jika orang beriman menjadi kufur : 109
154. Maafkan dan biarkanlah orang-orang kufur itu sampai datang keputusan 
Allah : 109
155. Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat : 110
156. Yahudi dan Nasrani berkata bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga : 111
157. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan berbuat baik tidak akan ada ketakutan dan duka cita : 112
158. Orang Yahudi dan Nasrani selalu saling menyalahkan : 113
159. Orang yang menghalangi untuk menyebut nama Allah di mesjid akan mendapat azab : 114
160. Masuklah ke mesjid dengan rasa takut kepada Allah : 114
161. Wajah Allah itu ada di mana-mana : 115
162. Orang kafir berkata bahwa Allah itu mempunyai anak : 116
163. Jika Allah menghendaki sesuatu maka cukup berkata “kun fayakuun” : 117
164. Orang yang tidak berilmu menuntut agar Allah berbicara atau mendatangkan tanda kekuasaannNya kepada mereka : 119
165. Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sebelum orang beriman mengikuti mereka:120
166. Allah tidak menolong jika kaum muslimin mengikuti kehendak Yahudi dan Nasrani:120
167. Orang yang beriman kepada Al kitab mereka akan membacanya dengan sebenar-benarnya:21
168. Bani Israel mendapat kelebihan/diutamakan dari manusia lainnya : 122
169. Peliharalah diri dari suatu hari dimana tidak ada yang bisa menolong selain Allah:123
170. Nabi Ibrahim adalah pemimpin manusia : 124
171. Perintah menjadikan Maqam Ibrahim sebagai mushalla : 125
172. Nabi Ibrahim berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan Kota Mekkah : 126
173. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah orang yang membangun fondasi Baitullah : 127
174. Doa Nabi Ibrahim setelah membangun dasar Baitullah “Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang muslim kepadaMu, dan dari anak cucu kami sebagai umat yang muslim kepadaMu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang, Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, serta membersihkan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana” : 127,128,129
175. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim adalah memperbodoh diri : 130
176. Allah perintah Nabi Ibrahim agar menjadi seorang muslim : 131
177. Islam adalah agama yang Allah pilih untuk umat manusia : 132
178. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam : 132
179. Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya saat menjelang kematian, siapa yang akan disembah sepeningal beliau : 133
180. Anak-anak Nabi Yakub berkata, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, Tuhan yang Esa dan kami hanya 
kepadaNya berislam” : 133
181. Seseorang tidak ada akan mempertanggung jawabkan usaha orang lain : 134,141
182. Orang-orang kafir mengajak orang beriman agar menjadi Yahudi atau Nasrani agar mendapat petunjuk : 135
183. Agama Nabi Ibrahim adalah Islam : 135
184. Jangan membeda-bedakan diantara para Nabi, semua harus diyakini : 136
185. Orang yang tidak beriman itu musuh bagi orang beriman : 137
186. Islam adalah sibgah/celupan Allah, dan tidak ada sibgah yang lebih baik selain sibgahnya Allah : 138
187. Jangan memperdebatkan tentang Allah : 139
188. Amal kita untuk kita dan amal orang lain untuk mereka sendiri : 139
189. Tidak ada yang lebih zalim selain menyembunyikan apa yang datang dari Allah:140
190. Umat Islam adalah umat pertengahan : 143
191. Baitul Maqdis adalah qiblat pertama umat Islam : 142
192. Bermohonlah hidayah agar bisa mengikuti Rasulullah : 143
193. Perintah mengarahkan wajah ke Masjidil Haram : 144
194. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berqiblat ke Masjidil Haram : 145
195. Zalim apabila umat Islam mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani : 145
196. Para Ahli Kitab mengetahui kebenaran Islam tetapi mereka menyembunyikan
nya : 146
197. Jangan ragu dengan kebenaran dari Tuhan : 147
198. Setiap umat mempunyai arah kiblatnya sendiri : 148
199. Menghadapkan wajah ke Masjidil Haram adalah perintah Allah : 149
200. Jangan takut kecuali kepada Allah : 150
201. Kerasulan Nabi Muhammad adalah sebuah kenikmatan bagi orang beriman : 151
202. Tugas Nabi Muhammad adalah, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan umat manusia dari syirik, mengajarkan Al Quran dan hikmah serta apa-apa yang manusia belum ketahui : 151
203. Ingatlah Allah agar Allah ingat kepada kita : 152
204. Berdoalah dengan sabar dan shalat karena Allah bersama orang sabar : 153
205. Para syuhada itu tidak mati : 154
206. Takut, lapar dan miskin adalah ujian, karena itu harus bersabar : 155
207. Ucapan ketika mendapat musibah adalah “Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kami kembali” : 156
208. Orang sabar adalah orang yang mendapat petunjuk, mereka akan mendapat ampunan dan rahmat Allah : 157
209. Sofa dan Marwah adalah syiar Allah : 158
210. Terlaknatlah orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk Allah, kecuali mereka bertaubat dan berbuat kebaikan
serta menjelaskan apa yang mereka sembunyikan : 159,160
211. Allah, para Malaikat dan manusia, semuanya melaknat orang yang mati kafir, dan mereka akan mendapat azab selamanya : 161,162
212. Tuhannya orang beriman adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih dan maha penyayang : 163
213. Penciptaan langit dan bumi serta isinya adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkannya : 164
214. Diantara manusia ada yang menyekutukan Allah, lalu mencintainya sebagaimana mencintai Allah : 165
215. Orang beriman itu mereka yang sangat mencintai Allah : 165
216. Seluruh kekuatan itu milik Allah : 165
217. Tali kekeluargaan dalam kekufuran akan terputus ketika azab itu tiba : 166
218. Di akhirat orang-orang kafir akan menyesali perbuatannya sendiri : 167
219. Manusia diperintah makan yang halal dan baik dan jangan ikut setan : 168
220. Setan hanya menyuruh berbuat jahat dan keji : 169
221. Jangan mengikuti tradisi yang bertentangan dengan Allah : 170
222. Orang kafir itu tuli, bisu dan buta sehingga tidak berakal : 171
223. Makanlah yang baik dan bersyukur kepada Allah : 172
224. Binatang yang diharamkan oleh Allah adalah bangke, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah : 173
225. Yang haram boleh dimakan apabila dalam kondisi darurat, tetapi hatinya tidak mau dan tidak melebihi kebutuhan : 173
226. Orang yang menyembunyikan ayat - ayat Allah, dan menukarnya dengan kepentingan duniawi, pada hakekatnya mereka memakan api neraka : 174
227. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan membeli azab dengan ampunan termasuk orang yang sabar dalam menghadapi api neraka : 175
228. Jangan berselisih faham tentang Kitabullah / Al Quran : 176
229. Orang yang berselisih faham tentang Kitabullah/Al Quran adalah orang yang berada dalam pertikaian : 176
230. Kebaikan itu bukan lantaran menghadap ke timur atau ke barat, tetapi siapa yang beriman, berinfak, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan janjinya, sabar dalam kesempitan dan penderitaan serta dalam peperangan / perjuangan : 177
231. Perintah untuk melaksanakan qishas : 178
232. Dalam pelaksanaan qishas itu ada kehidupan : 179
233. Kematian itu ada tandanya, maka berwasiatlah jika tanda itu nampak/terasa : 180
234. Dilarang merubah wasiat seseorang : 181
235. Damaikanlah jika wasiat itu mengandung unsur dosa : 182
236. Perintah melaksanakan ibadah shaum (Ramadhan) : 183
237. Tujuan ibadah shaum adalah takwa : 183
238. Bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, dibolehkan tidak shaum Ramadhan tetapi dibayar di hari yang lain : 184
239. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah shaum, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin : 184
240. Shaum itu lebih baik jika manusia mengetahuinya : 184
241. Allah tidak menghendaki kesusahan bagi orang beriman : 185
242. Allah itu dekat, mengabulkan setiap permohonan : 186
243. Diizinkan menggauli isteri di malam Ramadhan : 187
244. Dilarang menggauli isteri ketika i’tikap di Mesjid : 187
245. Dilarang memakan harta orang lain secara bathil : 188
246. Dilarang memenangkan perkara secara bathil : 188
247. Bulan sabit itu untuk menentukan waktu dan ibadah haji : 189
248. Kebaikan itu adalah memelihara diri dari kejahatan dan memasuki rumah/tempat dari pintunya : 189
249. Dilarang/tidak baik memasuki rumah lewat belakang : 189
250. Takwa akan melahirkan keuntungan/kebahagiaan : 189
251. Perangilah orang yang memerangi orang beriman di jalan Allah : 190
252. Dilarang melewati batas meski pun dalam perang : 190
253. Usirlah musuh yang menduduki tempat tinggal kita : 190
254. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan : 191,217
255. Dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali diserang : 191
256. Allah itu Maha pengampun dan Maha penyayang : 192
257. Perangilah orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah : 193
258. Agama itu hanya karena Allah semata : 193
259. Tidak ada perang terhadap orang kafir yang tidak memerangi : 193
260. Orang zalim itu adalah musuh : 193
261. Hukum qishas itu berlaku pada sesuatu yang patut dihormati : 194
262. Seranglah orang yang menyerang orang beriman : 194
263. Allah bersama orang bertakwa : 194
264. Belanjakanlah harta di jalan Allah dan jangan membinasakan diri : 195
265. Laksanakan ibadah haji dan umrah karena Allah : 196
266. Jika belum bisa ibadah haji dan umrah, maka berqurbanlah : 196
267. Bagi yang beribadah haji dilarang mencukur rambut sebelum bequrban : 196
268. Bagi jamaah haji yang tidak bisa mencukur rambut karena ada penyakit, maka wajib melaksanakan fidyah dengan shaum, bersedekah atau berqurban : 196
269. Bagi yang berumrah terpisah dari haji, maka wajib melaksanakan qurban, atau puasa tiga hari selama haji dan tujuh hari setelah kembali : 196
270. Waktu ibadah haji itu sudah ditentukan : 197
271. Selama ibadah haji dilarang rafats (bersetubuh), fusuk (berbuat jahat) dan jidaala (bertengkar) : 197
272. Sebaik-baik bekal adalah takwa : 197
273. Allah memanggil orang yang mempunyai pikiran (uulil albaab) agar bertakwa : 197
274. Tidak dilarang berhaji sambil berdagang : 198
275. Berzikirlah di Masyaril Haram setelah wuquf : 198
276. Minta ampunlah kepada Allah saat keluar dari Arafah : 199
277. Perbanyak zikir setelah ibadah Haji : 200
278. Mintalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat : 200,201
279. Berlindunglah dari azab neraka : 201
280. Manusia itu akan memperoleh sesuai apa yang dia usahakan : 202
281. Perhitungan Allah itu sangat cepat : 202
282. Selama di Mina jamaah haji harus lebih banyak berzikir : 203
283. Berzikir di Mina minimal dua hari (Nafar awwal) maksimal tiga hari (Nafar tsani):203
284. Ada orang yang memukau bila bicara tentang dunia, padahal dia penentang 
Tuhan : 204
285. Musuh Tuhan akan membuat bencana di bumi dengan merusak
tanaman dan hewan, padahal Allah tidak menyukai kebinasaan : 205
286. Ada orang yang sombong jika diingatkan dengan takwa : 206
287. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapat keridaan Allah : 207
288. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah dan jangan ikuti langkah setan : 208
289. Takut dan berharaplah kepada Allah : 209
290. Diantara siksa bagi yang tergelincir dari kebenaran adalah
datang dari naungan awan dan Malaikat : 210
291. Allah akan menyiksa orang yang menukar nikmat yang telah Allah berikan : 211
292. Kehidupan dunia dipandang indah oleh orang kafir : 212
293. Orang beriman akan direndahkan / diremehkan oleh orang kafir : 212
294. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang dikehendakiNya tanpa
perkiraan : 212
295. Pada awalnya manusia itu satu : 213
296. Tugas seorang Nabi itu adalah pemberi kabar gembira dan pemberi
peringatan : 213
297. Al Kitab / Al Quran diturunkan agar dapat memberi keputusan tentang perkara yang diperselisihkan : 213
298. Tidak ada yang memperselisihkan Al Quran selain Yahudi dan Nasrani : 213
299. Yahudi dan Nasrani memperselisihkan Al Quran lantaran mereka dengki : 213
300. Petunjuk itu hanya akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki : 213
301. Tidak akan masuk surga sebelum mendapat cobaan : 214
302. Orang-orang beriman terdahulu mendapat cobaan berupa
kesengsaraan, kemelaratan dan goncangan : 214
303. Pertolongan Allah itu dekat : 214
304. Infak itu diperuntukkan kepada orang tua, keluarga, anak
yatim dan orang miskin serta ibnu sabil : 215
305. Wajib berperang untuk membela kebenaran : 216
306. Berperang di bulan haram adalah dosa besar : 217
307. Orang kafir akan selalu memerangi orang beriman hingga murtad : 217
308. Kebaikan orang murtad itu akan hilang di dunia maupun di akhirat : 217
309. Carilah rahmat Allah melalui hijrah dan jihad di jalan Allah : 218
310. Khamar dan judi itu dosa besar meskipun ada sedikit manfaat di dalamnya : 219
311. Memperbaiki kehidupan anak yatim dan menjadikannya saudara itu lebih 
baik : 220
312. Allah kuasa untuk menyulitkan kehidupan seseorang : 220
313. Dilarang menikah dengan orang musyrik : 221
314. Haid itu penyakit : 222
315. Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri : 222
316. Isteri itu bagaikan ladang : 223
317. Sumpah yang menghalangi kebaikan boleh dilanggar : 224
318. Allah tidak akan menghukum sumpah yang tidak disengaja : 225
319. Suami yang bersumpah tidak akan menggauli isteri harus menunggu
sampai 4 bln : 226
320. Allah Maha mendengar dan maha mengetahui niat seorang suami menceraikan isterinya:227
321. Iddah seorang wanita adalah tiga kali haid : 228
322. Ada hak yang sama antara wanita dan laki-laki : 228
323. Laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi dari wanita : 228
324. Thalaq itu hanya dua kali : 229
325. Laki-laki dilarang mengambil maskawin yang sudah diberikan : 229
326. Melanggar hukum Allah adalah zalim : 229
327. Setelah thalaq ke tiga, mantan suami dilarang kembali sebelum mantan isterinya menikah dengan lelaki lain dan bercerai : 230
328. Jangan menahan isteri untuk menyusahkannya : 231
329. Jangan menjadikan ayat Allah sebagai permainan : 231
330. Al Quran dan hikmah itu diturunkan dari Allah : 231
331. Jangan halangi suami isteri yang telah bercerai untuk rujuk kembali : 232
332. Seorang ibu hendaknya menyusukan anaknya dua tahun penuh : 233
333. Tugas seorang suami kepada isterinya adalah memberikan pangan, sandang dan papan : 233
334. Seorang anak jangan jadi penyebab kesengsaraan orang tuanya : 233
335. Boleh mengupah orang lain untuk menyusui anaknya : 233
336. Iddah seorang isteri yang ditinggal suami adalah empat bulan sepuluh hari : 234
337. Dilarang berjanji kawin secara rahasia dengan janda yang masih iddah : 235
338. Dilarang menentukan ikatan nikah sebelum habis masa iddah : 235
339. Tidak berdosa menceraikan isteri yang belum digauli : 236
340. Suami yang menceraikan isteri harus memberi mut’ah sesuai 
kemampuan : 236,241
341. Isteri yang dicerai sebelum digauli maharnya sebagian saja : 237
342. Perintah memelihara shalat, dan melaksanakannya karena Allah serta
khusyu : 238
343. Jika takut/darurat boleh shalat sambil berjalan atau berkendaraan : 239
344. Isteri punya hak rawat satu tahun dari harta suami yang meninggal : 240
345. Pemberian mut’ah kepada isteri yang dicerai itu adalah ketentuan Allah : 241
346. Al Quran diturunkan agar manusia memahami ketentuan Allah : 242
347. Ribuan orang pernah keluar meninggalkan kampungnya karena takut mati, tetapi Allah mematikan mereka juga dan kemudian menghidupkannya   kembali : 243
348. Perintah berperang di jalan Allah : 244
349. Orang yang meminjamkan harta kepada Allah akan dilipatgandakan 
balasannya : 245
350. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang : 245
351. Bani Israel meminta agar Nabinya mengangkat seorang raja untuk memimpin perang di jalan Allah : 246
352. Thalut adalah raja pilihan Allah yang ditolak Bani Israel karena bukan dari kalangan bangsawan : 247
353. Diantara persyaratan seorang pemimpin adalah berilmu dan sehat : 247
354. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki Nya : 247
355. Tanda Thalut sebagai raja yang dipilih Allah adalah kembalinya Tabut : 248
356. Tentara Thalut diuji dengan sungai : 249
357. Pasukan yang sedikit mampu memenangkan pertempuran dengan izin Allah : 249
358. Doa dalam perang : Limpahkanlah kesabaran, teguhkan pendirian dan tolonglah dalam melawan musuh yaitu orangorang kafir : 250
359. Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut : 251
360. Nabi Daud yang membunuh panglima Jalut : 251
361. Allah memberi Nabi Daud kerajaan, hikmah dan ilmu : 251
362. Kalau bukan karunia Allah, dunia ini sudah rusak binasa : 251
363. Allah membacakan Al Quran kepada Nabi Muhammad dengan benar : 252
364. Diantara para Nabi derajatnya ada yang dilebihkan dari yang lain : 253
365. Tidak semua Nabi berbicara langsung dengan Tuhan : 253
366. Kalau Allah menghendaki tidak ada peperangan di muka bumi ini : 253
367. Perintah menginfakkan harta : 254
368. Ayat qursi : 255
369. Tidak ada paksaan dalam agama : 256
370. Pelindung orang beriman adalah Allah, sedangkan pelindung orang kafir itu
setan : 257
371. Allah lah yang menetapkan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat : 258
372. Ada orang yang Allah matikan selama 100 tahun bersama himarnya kemudian Allah hidupkan kembali : 259
373. Allah menghidupkan empat ekor burung yang sudah dipotongpotong oleh Nabi Ibrahim : 260
374. Harta yang diinfakkan di jalan Allah bagaikan sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji (1-7-100) : 261
375. Dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti : 262
376. Berkatalah yang baik dan mohon maaf bila tidak mampu memberi : 263
377. Orang yang bersedekah dengan riya seperti tanah di atas batu licin yang ditimpa hujan lebat kemudian jadi bersih : 264
378. Orang yang bersedekah karena Allah seperti tanah subur yang mendapat hujan lebat : 265
379. Anak jangan cuma diwarisi harta yang suatu saat bisa musnah binasa : 266
380. Jangan berinfak dengan harta yang kita sendiri tidak suka : 267
381. Setan selalu menakuti manusia dengan kefakiran / kemiskinan : 268
382. Hikmah itu akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki : 269
383. Mendapat hikmah berarti mendapat kebaikan yang banyak : 269
384. Allah mengetahui setiap yang kita nafkahkan : 270
385. Bersedekah secara terbuka itu baik dan secara tertutup lebih baik lagi : 271
386. Bukan kewajiban manusia menjadikan seseorang mendapat petunjuk : 272
387. Jangan berinfak kecuali mengharap rida Allah semata : 272
388. Berinfaklah kepada para pejuang agama Allah : 273
389. Orang yang menafkahkan hartanya itu akan mendapat pahala : 274
390. Pemakan riba itu seperti orang yang kemasukan setan : 275
391. Allah tidak mencintai orang kafir dan berdosa : 276
392. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beriman, beramal saleh dan shalat serta zakat : 277
393. Perintah meninggalkan riba : 278
394. Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap pelaku riba : 279
395. Dianjurkan agar memberi tempo kepada yang kesusahan membayar utang : 280
396. Di akhirat Allah akan menyempurnakan balasan setiap manusia sesuai apa yang dikerjakannya : 281
397. Buatlah perjanjian tertulis dalam utang piutang : 282
398. Buatlah tanda bukti dalam jual beli : 282
399. Dalam utang piutang boleh menggunakan jaminan : 283
400. Ampunan dan siksa akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki : 284
401. Jangan membeda-bedakan Rasul : 285
402. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya : 286

 
                                                                                          Makassar, 19 Agustus 2013