asprielnano

asprielnano

Ayat-Ayat Perintah Dalam Al Quranبسم الله الرحمن الرحيم 


      Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul serta ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (AN Nisaa : 59)

      Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Ali Imraan : 132)

1. Al Fatihah (Pembukaan)

1 Setiap kegiatan harus atas nama Allah dan diawali dengan Basmallah : 1
2 Berdoalah agar Allah menunjukan jalan yang lurus : 6

2. Al Baqarah (Sapi betina)

1. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan : 21
2. Allah perintah Bani Israel agar memenuhi janjinya kepada Allah : 40
3. Perintah Allah kepada Bani Israel ialah, agar beriman kepada Al Quran, jangan kufur, jangan menukar ayat Allah, dan bertakwalah kepadaNya : 41
4. Dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orangorang yang ruku : 43
5. Shabar dan shalat harus menyertai doa : 45
 6. Maafkan dan biarkanlah orang-orang kufur itu sampai datang keputusan Allah : 109
7. Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat : 110
8. Masuklah ke mesjid dengan rasa takut kepada Allah : 114
9. Peliharalah diri dari suatu hari dimana tidak ada yang bisa menolong selain Allah : 123
10. Menjadikan Maqam Ibrahim sebagai mushalla : 125
11. Bermohonlah hidayah agar bisa mengikuti Rasulullah : 143
12. Mengarahkan wajah ke Masjidil Haram : 144,149
13. Berdoalah dengan sabar dan shalat karena Allah bersama orang sabar : 153
14. Ketika mendapat musibah ucapkanlah “Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kami kembali” : 156
15. Melaksanakan qishas : 178
16. Damaikanlah jika wasiat itu mengandung unsur dosa : 182
17. Melaksanakan ibadah shaum (Ramadhan) : 183
18. Perangilah orang yang memerangi orang beriman di jalan Allah : 190
19. Usirlah musuh yang menduduki tempat tinggal kita : 190
20. Perangilah orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah : 193
21. Seranglah orang yang menyerang orang beriman : 194
22. Belanjakanlah harta di jalan Allah dan jangan membinasakan diri : 195
23. Laksanakan ibadah haji dan umrah karena Allah : 196
24. Jika belum bisa ibadah haji dan umrah, maka berqurbanlah : 196
25. Berzikirlah di Masyaril Haram setelah wuquf : 198
26. Minta ampunlah kepada Allah saat keluar dari Arafah : 199
27. Perbanyak zikir setelah ibadah Haji : 200
28. Mintalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat : 200,201
29. Berlindunglah dari azab neraka : 201
30. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah dan jangan ikuti langkah setan : 208
31. Takut dan berharaplah kepada Allah : 209
32. Memelihara shalat, dan melaksanakannya karena Allah serta khusyu : 238
33. Berperang di jalan Allah : 244
34. Menginfakkan harta : 254
 35. Berkatalah yang baik dan mohon maaf bila tidak mampu memberi : 263
36. Berinfaklah kepada para pejuang agama Allah : 273
37. Dianjurkan agar memberi tempo kepada yang kesusahan membayar utang : 280
38. Buatlah perjanjian tertulis dalam utang piutang : 282
39. Buatlah tanda bukti dalam jual beli : 282

3. Ali Imran (Keluarga Imran)

1. Serahkan diri kita kepada Allah : 20
2. Sampaikanlah ayat-ayat Allah : 20
3. Taatilah Allah dan Rasul : 32
4. Perintah Allah kepada Siti Maryam “Hai Maryam, patuhlah engkau pada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orangorang yang ruku : 43
5. Tantanglah orang yang membantah firman Allah dengan mubahalah : 61
6. Berdakwah kepada Ahli Kitab : 64
7. Persaksikanlah kepada orang-orang yang berpaling bahwa kita adalah muslim : 64
8. Tanyakan kepada para ahli kitab kenapa mereka mengingkari Al Quran, padahal Taurat dan Injil menjelaskannya : 70
9. Katakan kepada para ahli kitab bahwa petunjuk itu datangnya dari Allah : 73
10. Tepatilah jika berjanji dan bertakwalah : 76
11. Mengikuti millah Ibrahim : 95
12. Tanyakan kepada ahli kitab kenapa mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah : 98
13. Tanyakan kepada ahli kitab kenapa mereka menghalangi orang beriman dari jalan Allah : 99
14. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan bercerai berai : 103
15. Berdakwah : 104
16. Aturlah strategi dalam berperang : 121
17. Peliharalah diri dari azab api neraka : 131
18. Mentaati Allah dan Rasul agar dirahmati : 132
19. Segera bertaubat : 133
20. Jika berbuat keji atau zalim, ingatlah Allah dan mohonlah ampun kepadaNya dan berhentilah dari perbuatan itu, karena hanya Allah yang dapat mengampuni : 135
21. Mengunjungi bekas negeri yang Allah binasakan : 137
22. Maafkan dan mintakan ampun atas kesalahan orang lain : 159
23. Bermusyawarahlah dalam menetapkan suatu perkara dan bertawakkal : 159
24. Carilah keridhoan Allah dan kembalilah dengan keridhoan Allah : 162

4. An Nisaa (Perempuan-perempuan)

1. Bertakwa dan memelihara hubungan keluarga : 1
2. Berikan hak anak yatim dan jangan campurkan hartanya dengan harta sendiri : 2
3. Menikah itu 2,3 atau 4, satu adalah pengecualian : 3
4. Berikan maskawin kepada isteri : 4
5. Kawinkanlah anak yatim jika sudah cukup umur dan mampu : 6
6. Adakan saksi jika menyerahkan sesuatu / harta kepada orang lain : 6
7. Pembagian waris harus sesuai ketentuan Allah : 13
8. Menuduh seorang perempuan berbuat keji (fahsya) harus dibuktikan dengan empat orang
saksi : 15
9. Hukumlah kedua orang yang melakukan perbuatan keji : 16
10. Pergaulilah isteri dengan cara yang baik : 19
11. Berikanlah warisan kepada yang berhak menerimanya : 33
12. Jika isteri durhaka, maka nasihatilah dan pisahkan tidurnya : 34
13. Damaikanlah jika suami isteri berselisih : 35
14. Wanita yang sedang junub dilarang masuk mesjid : 43
15. Tayamum jika tidak ada air : 43
16. Perintah Allah kepada Ahli Kitab agar beriman : 47
17. Sampaikan amanah kepada yang berhak dan berbuatlah adil jika memutuskan perkara : 58
18. Taatlah kepada Allah dan Rasul serta ulil amri : 59
19. Kembalilah kepada Allah dan Rasul jika berselisih : 59
20. Berpaling dari orang munafik dan memberi pelajaran kepadanya : 63
21. Bersiap siaga bagi orang beriman, dan berperang secara terorganisir : 71
22. Berperang di jalan Allah : 74
23. Perangilah para pengikut setan, sesungguhnya tipu daya mereka itu lemah : 76
24. Berperanglah di jalan Allah, menang kalah itu urusan Allah : 84
25. Kobarkan semangat untuk berperang. Allah kuasa menahan kekuatan musuh : 84
26. Balaslah penghormatan dengan yang lebih baik : 86
27. Dalam perang, tawan dan perangilah orang yang murtad : 89
28. Kewajiban orang yang membunuh kaum mukminin karena salah/khilaf ialah membayar denda, jika tidak mampu, bershaum dua bulan berturut-turut : 92
29. Pelaksanaan shalat dalam situasi perang harus bergantian untuk pengamanan : 102
30. Orang mukmin harus selalu siaga dengan senjatanya : 102
31. Ingatlah Allah setiap saat : 103
32. Mohon ampunlah atas kejahatan yang telah kita lakukan : 110
33. Damaikanlah jika ada perselisihan dalam rumah tangga : 129
34. Mohonlah kepada Allah tentang dunia maupun akhirat : 134
35. Tegakkanlah keadilan meskipun kepada diri sendiri, orang tua atau keluarga : 135
36. Iman itu harus terus ditingkatkan : 136
37. Maafkanlah kesalahan orang lain karena Allah maha pemaaf : 149

5. Al Maidah

1. Sempurnakanlah jika berjanji : 1
2. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa : 2
3. Berwudhu/tayamum sebelum shalat : 6
4. Mengingat nikmat Allah : 7
5. Tegakkanlah kebenaran karena Allah : 8
6. Sampaikanlah/ceritakanlah kisah putra Nabi Adam Habil dan Qabil : 27
7. Bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah untuk menuju kepadaNya dan berjihadlah : 35
8. Potong tangan adalah hukuman bagi pencuri laki atau perempuan : 38
9. Memutuskan perkara dengan adil : 42
10. Menghukum dengan hukum Allah dan jangan mengikuti kaum kafir : 48,49
11. Menyampaikan Al Quran kepada umat manusia : 67
12. Katakan kepada para Ahli Kitab agar mereka menegakan Taurat dan Injil serta Al Quran : 68
13. Katakanlah : Hai Ahli Kitab! Jangan berlebihan dalam beragama dengan tidak benar : 77
14. Makanlah yang halal dan baik : 88
15. Tidak ada dosa atas pelanggaran sumpah yang tidak disengaja : 89
16. Ketentuan denda atas pelanggaran sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekkan seorang budak, jika tidak sanggup maka bershaum selama tiga hari : 89
17. Sumpah itu harus dilaksanakan/dibuktikan : 89
18. Untuk taat dan hati-hati : 92
19. Denda bagi yang membunuh binatang diwaktu Ihram adalah berkurban atau memberi makan orang miskin atau bershaum : 95
20. Berwasiatlah menjelang kematian dengan disaksikan oleh dua orang : 106
21. Bertakwa dan mendengarkan Allah : 108

6. Al An’aam (Binatang ternak)

1. Berkelana di muka bumi agar dapat melihat akibat orangorang durhaka : 11
2. Ucapkan salam jika bertemu sesama mukmin : 54
3. Taubat itu harus diikuti dengan perbaikan amal/prilaku : 54
4. Ingatkanlah orang yang memperolok - olokan ayat Allah agar dia bertakwa : 69
5. Tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan gurauan : 70
6. Ingatkanlah manusia dengan Al Quran : 70
7. Serahkanlah diri kepada Tuhan semesta alam : 71

8. Mengikuti agama para Nabi : 90

9. Memperhatikan buah ketika berbuah dan masak : 99
10. Menyembah Allah : 101
11. Mengikuti Al Quran : 106
12. Memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah : 118
13. Meninggalkan dosa : 120
14. Membayar zakat tanaman dan larangan hidup berlebihan : 141
15. Jangan ikuti langkah setan, karena setan itu musuh manusia : 142
16. Menyempurnakan takaran dan timbangan, berkatalah dengan adil dan tunaikan janji kepada Allah : 152

7. Al A’raaf (Tempat tinggi)

1. Ikutilah Al Quran dan jangan mengikuti selain Allah : 3
2. Berdoalah dengan merendahkan diri dan bersuara pelan, penuh rasa takut dan harap, Allah tidak suka orang yang melewati batas : 55,56
3. Memohonlah kepada Allah dan bersabarlah dalam menghadapi cobaan : 128
4. Berdoalah untuk kebinasaan musuh yang zalim dan untuk kejayaan orang beriman : 129
5. Memakan rezeki yang baik : 160
6. Menceritakan kaum yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah : 175
7. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik : 180
8. Tinggalkanlah orang yang menyimpang dalam menyebut nama Tuhan : 180
9. Perhatikanlah kerajaan langit dan bumi serta semua ciptaanAllah : 185
10. Berlindunglah kepada Allah yang akan melindungi orangorang yang saleh : 196
11. Memberi maaf, amar makruf dan berpaling dari orang jahil : 199
12. Berlindunglah kepada Allah jika mendapat gangguan setan : 200
13. Sebutlah nama Allah dalam hati dengan penuh kerendahan dan rasa takut tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan melalaikannya : 205

8. Al Anfaal ( Rampasan perang )

1. Bertakwa dan memperbaiki hubungan sesama umat serta taat kepada Allah dan RasulNya : 1
2. Allah murka kepada orang yang menghindar/lari dari musuh, dan tempat mereka neraka jahannam : 16
3. Penuhilah seruan Allah dan RasulNya : 24
4. Takutlah akan fitnah yang jika menimpa tidak hanya kepada orang zalim semata : 25
5. Ingatlah selalu akan pertolongan dan kebaikan Allah : 26
6. Sampaikan kepada orang kafir bahwa Allah akan mengampuninya jika bertaubat, jika tidak maka ketentuan Allah tetap berlaku : 38
7. Perangilah orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama itu seluruhnya karena Allah : 39
8. Perkokohlah kekuatan, dan ingatlah Allah jika bertemu musuh : 45
9. Taatilah Allah dan Rasul, jangan berselisih yang akan membuat lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah karena Allah beserta orang sabar : 46
10. Takutlah akan akibat mengkhianati janji : 56
11. Cerai beraikanlah kekuatan kaum kafir yang memerangi : 57
12. Siapkanlah kekuatan semaksimal mungkin untuk menggetar kan musuh-musuh Allah dan kaum mukminin : 60
13. Berlindung dan memohonlah pertolongan kepada Allah dari tipu daya orang kafir : 62
14. Kobarkan semangat berperang kepada orang beriman : 65
15. Laksanakan ketentuan Allah dalam memberikan pertolongan, jika tidak, akan timbul fitnah dan kerusakan di muka bumi : 73

9. At Taubah (Pengampunan)

1. Penuhilah perjanjian dengan musuh selama tidak ada pengkhianatan : 4
2. Berikan prlindungan kepada orang musyrik yang memintanya sehingga dia mendengar ayat-ayat Allah dan antarkan ke tempat yang aman : 6

3. Perangilah para pemimpin orang kafir yang melanggar sumpah dan mencaci agama Islam, karena mereka tidak dapat dipegang janjinya : 12
4. Perangilah Ahli Kitab yang tidak beriman, tidak mengharam kan yang Allah dan RasulNya haramkan serta tidak beragama dengan agama yang benar sehingga mereka tunduk dan membayar jizyah (jaminan keamanan) : 29
5. Perangilah orang-orang musyrik itu secara total : 36
6. Terimalah dengan rasa cukup atas apa yang Allah berikan, dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan sebagian karuniaNya, dan berharaplah kepada Allah : 59
7. Dilarang menyenangkan orang lain dengan cara melanggar aturan dan ketentuan : 62
8. Carilah keridaan itu dari Allah : 62
9. Berjihad dan bersikap tegas dan keras dalam melawan orang kafir dan munafik : 73
10. Berpalinglah dari orang munafik karena mereka itu kotor : 95
11. Doakanlah orang yang telah diambil/diterima zakatnya : 103
12. Membangun masjid itu harus didasari ketakwaan kepada Allah dan mencari ridaNya
semata : 108
13. Memerangi orang kafir yang ada di sekitar orang beriman dengan daya gempur yang kuat : 123

10. Yunus (Yunus)

1. Katakan kepada orang kafir : Bagiku amalku dan bagimu amalmu, kamu tidak bertanggungjawab dengan amalku dan aku pun tidak bertanggung jawab dengan amalmu : 41
2. Agar masuk dalam golongan Muslim : 72
3. Memperhatikan kesudahan orang-orang yang diberi peringatan : 73
4. Berdoalah agar tidak menjadi fitnah kaum yang zalim, dan agar selamat dari kaum yang
kafir : 85,86
5. Mengikuti jalan yang lurus dan jangan mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui kebenaran : 89
6. Memperhatikan apa yang di langit dan di bumi : 101
7. Mengikuti Al Quran dan bersabar : 109

11. Hud (Hud)

1. Rendahkanlah diri kepada Tuhan : 23
2. Memohon hujan harus disertai dengan permohonan ampun dan bertaubat : 52
3. Sampaikanlah petunjuk Allah sekalipun mereka akan berpaling/menolak : 57
4. Mohon ampun dan bertaubatlah jika kita salah : 90
5. Berbuatlah yang terbaik sesuai caranya masing-masing : 93
6. Tetapkan pendirian sesuai dan jangan melampaui batas : 112
7. Mendidirkan shalat di kedua ujung siang dan sebagian malam : 114
8. Biarkan orang yang tidak beriman itu berbuat sesuai keyakinannya : 121
9. Biarkan orang kafir itu menunggu hasil perbuatannya : 122

12. Yusuf (Yusuf)

1. Lakukanlah upaya agar keluar dari kezaliman : 42
2. Bersihkan diri kalau difitnah atau dikhianati : 52
3. Mempelajari sejarah orang - orang yang dibinasakan : 109

13. Ar Ra’du (Petir)

1. Raihlah kebahagiaan dan tempat terbaik melalui iman dan amal saleh : 29

14. Ibrahim ( Ibrahim )

1. Takutlah akan kekuasaan Allah dan ancamannya : 14
2. Perhatikanlah orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran : 28,29

15. Hijr (Batu gunung)

1. Tanyakan alasannya jika ada orang yang tidak melaksanakan, sebagaimana Allah bertanya kepada iblis : 32
2. Sampaikan apa yang Tuhankan : 94
3. Beribadahlah sampai datang keyakinan : 99

16. An Nahl (Lebah)

1. Ingatkanlah manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bertakwalah kepadaNya : 2
2. Memohonlah agar mati dalam keadaan baik/thayyibiin sehingga selamat dan masuk surga : 32
3. Sampaikanlah agama dengan jelas : 35
4. Bertanyalah kepada orang berilmu jika tidak tahu : 43
5. Biarkan orang yang ingkar itu bersenang-senang : 55
6. Mintalah rezeki kepada sang pemilik rezeki yang menyuruh manusia berbuat adil : 75,76
7. Berbuatlah adil dan cegahlah perbuatan keji : 90
8. Tunaikanlah jika berjanji : 91
9. Berbuatlah baik jika ingin hidup ini baik : 97
10. Berlindunglah kepada Allah sebelum membaca Quran : 98
11. Jauhkan diri dari fitnah, Allah akan melindungi orang yang menjauhkan diri dari fitnah : 110
12. Berdakwahlah dengan hikmah dan pengajaran yang baik : 125

17. Al Isra (Perjalanan malam)

1. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan kehidupan akhirat : 19
2. Berbuat baiklah kepada orang tua, jangan berkata ach, jangan membentak, berkatalah dengan perkataan yang mulia dan rendahkanlah diri dengan penuh kasih sayang kepada mereka : 23,24
3. Berkatalah yang baik kepada siapa pun : 28, 53
4. Katakan “Jadilah kamu batu atau besi” kepada orang yang membantah hari kebangkitan : 50
5. Berkatalah dengan perkataan yang baik : 53
6. Takutlah terhadap azab yang akan menjungkirbalikkan daratan, atau angin yang berbatu : 68
7. Berdoalah agar tidak berpaling dari kebenaran : 74
8. Mendirikan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh : 78
9. Bertahajjudlah di waktu malam sebagai tambahan, semoga Allah akan mengangkat derajat yang melaksanakannya ke yang lebih tinggi : 79
 10. Mohonlah agar dimasukkan ke tempat yang benar dan keluar melalui jalan yang benar, serta memohonlah kekuatan dari Allah : 80
11. Berbuatlah sesuai keadaannya : 84
12. Serulah Allah dengan namanya yang baik : 110
13. Muliakanlah Allah dengan sebaik-baiknya : 111

18. Al Kahfi (Gua)

1. Berikan peringatan kepada mereka yang mengatakan Allah itu punya anak : 4
2. Bersikaplah hati-hati dalam berbicara : 19
3. Jadikanlah amal saleh yang kekal sebagai cita-cita dalam hidup : 46

19. Maryam (Siti Maryam)

1. Berdoalah untuk mendapat keturunan yang akan mewarisi dan diridhoi : 5,6
2. Teguhlah dalam menyembah Allah : 65

20. Thaha

1. Pelankanlah suara dalam berdoa atau berzikir : 7
2. Berdoalah sebelum ceramah / dakwah / khotbah agar dilapangkan dan dimudahkan : 25
3. Berdoalah agar bisa menyampaikan ayat-ayat Tuhan dengan baik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh umat : 27,28
4. Berkatalah dengan santun dalam berdakwah : 44

21. Al Anbiya (Nabi-Nabi)

1. Berserah dirilah (muslim) kepada Tuhan Yang Esa : 108
2. Katakanlah setiap kebenaran yang datang dari Tuhan : 109
3. Berdoalah agar Allah memutuskan dengan Al haq, kebenaran : 112

22. Al Hajj (Haji)

1. Berilah peringatan kepada manusia dengan ayat-ayat Tuhan : 49
2. Mempelajari bagaimana air diturunkan dan bumi dihijaukan : 63
3. Kenalilah Allah dengan sebenar-benarnya : 74
4. Ruku, sujud, beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan : 77
5. Berjuanglah secara maksimal pada agama Allah : 78

23. Al Mukminuun (Orang-orang beriman)

1. Perhatikanlah firman Allah : 68
2. Kenalilah Rasul-Rasul Allah : 69
3. Tunduk dan merendahlah kepada Allah jika ditimpa bencana : 76
4. Bersyukurlah karena Allah telah memberi pendengaran, penglihatann dan hati : 78
5. Belajarlah dari apa yang ada di bumi : 84,85
6. Bertakwalah kepada pemilik tujuh langit dan Arasy yang besar : 86,87
7. Berdoalah agar tidak masuk ke dalam golongan orang yang zalim : 94
8. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik : 96
9. Berlindunglah dari bisikan setan dan kehadirannya : 97, 98
10. Katakanlah “Ya Tuhanku ampuni dan rahmatilah, dan Engkau lah sebaik-baik pemberi
rahmat” : 118

24. An Nuur (Cahaya)

1. Pezina harus dicambuk 100 kali di depan umum : 2
2. Orang yang menuduh seorang wanita berzina tanpa saksi harus di cambuk 80 kali : 4
3. Seorang suami yang menuduh isterinya selingkuh tanpa saksi harus bersumpah atas nama Allah empat kali bahwa dirinya benar, dan yang ke lima laknat Allah atas dirinya jika dia
berdusta : 6,7
4. Tuduhan suami ditolak jika isterinya bersumpah atas nama Allah empat kali, dan yang ke lima laknat Allah atas dirinya jika suaminya yang benar : 8,9
5. Berbaiklah sangka kepada orang dan jangan mudah mempercayai berita : 12
6. Laki-laki dan perempuan yang baik itu bagi Laki-laki dan perempuan yang baik, laki-laki dan perempuan yang jahat bagi laki-laki dan perempuan yang jahat : 26
7. Boleh memasuki rumah yang tanpa penghuni karena ada barang milik sendiri : 29
8. Orang mukmin / mukminat harus menundukan pandangan nya : 30
9. Wanita mukmin harus mengenakan jilbab : 31
10. Nikahkanlah laki-laki jomlo dan janda-janda : 32
11. Bagi yang belum mampu menikah hendaknya menjaga kehormatan dirinya : 33
11. Muliakan dan sebutlah nama Allah di rumah-rumah : 36
12. Mendirikan shalat itu : 56
13. Tiga waktu bagi seorang anak harus minta izin masuk kamar orang tua yaitu, sebelum shalat subuh, tengah hari dan sesudah shalat Isya : 58
14. Anak yang sudah baligh harus minta izin apabila akan masuk kamar orang tua : 59
15. Ucapkan salam pada diri sendiri ketika masuk rumah kosong : 61

25. Al Furqan (Pembeda)

1. Hati-hati dalam berteman : 28
2. Baca dan pelajarilah Al Quran secara bertahap dan berangsur : 32
3. Bertawakkallah kepada Allah dan bertasbihlah dengan memujiNya : 58
4. Bertanyalah tentang jagat raya kepada Tuhan : 59
5. Sujudlah kepada yang Maha pengasih : 60

26. Asy Syu’araa (Penyair-penyair)

1. Pelajari dan perhatikan kekuasaan Allah dalam berbagai jenis tumbuhan yang indah : 7,8
2. Berdoalah agar diberi lidah kebenaran dan menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan : 84
3. Berdoalah agar terhindar dari kehinaan pada hari kebangkitan : 87
4. Hati harus dijaga dari keburukan : 89
5. Keluarga harus diingatkan dengan Al Quran : 214
6. Bersikap lemah lembutlah terhadap sesama orang mukmin : 215
7. Ingatkanlah orang-orang kafir itu agar bertakwa sehingga kita berlepas diri jika mereka tetap durhaka : 216
8. Bertawakkallah kepada Allah : 217

27. An Naml (Semut)

1. Mengenal sejarah kehidupan dan akibat bagi orang-orang berdosa : 69
2. Setiap karunia harus disyukuri : 73
3. Bertawakkallah kepada Allah, dan Islam itu kebenaran yang terang : 79
28. Al Qashas (Kisah-kisah)

1. Persiapan melamar pekerjaan adalah kemampuan dan kepercayaan : 26
2. Berpalinglah dari perkataan yang sia-sia dan doakanlah orang yang melakukannya : 55
3. Mencari kehidupan akhirat dengan karunia yang dimiliki, berbuat baik dan jangan berbuat bencana di bumi : 77
4. Serulah manusia kepada jalan Allah : 87

29. Al Ankabuut (Lebah-lebah)

1. Berharaplah untuk bisa bertemu dengan Allah di akhirat kelak : 5

2. Bersabarlah jika disakiti atau mendapat cobaan manusa di jalan Allah : 10
3. Carilah rezeki dan sembahlah Allah serta bersyukur kepadaNya : 17
4. Mempelajari proses penciptaan mahluk : 20
5. Perhatikanlah tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi : 44
6. Berhijrahlah jika di tempat dimana kita berada tidak bisa melaksanakan ibadah : 56
7. Tanyakan kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menundukan matahari dan bulan : 61
8. Katakanlah bahwa segala puji bagi Allah : 63

30. Ar Ruum (Bangsa Romawi)

1. Memikirkan keajaiban penciptaan manusia : 8
2. Mempelajari sejarah akibat kaum yang durhaka : 9
3. Arahkanlah diri pada agama Allah : 30
4. Berikanlah hak keluarga, fakir miskin dan ibnus sabil : 38
5. Mempelajari sejarah orang-orang terdahulu yang menyekutukan Tuhan : 42
6. Hadapkan diri kepada agama yang lurus : 43
7. Siapkanlah tempat yang baik di akhirat dengan amal saleh : 44
8. Memperhatikan tanah yang subur dan pohon yang tumbuh setelah hujan : 50
9. Bersabarlah dalam menjalankan ayat Allah dan jangan goncang oleh orang-orang yang tidak meyakininya : 60

31. Luqman (Lukman)

1. Ingatkanlah anak agar tidak menyekutukan Allah : 13
2. Berbuat baiklah kepada ibu bapak yang telah mengandung dengan lemah : 14
3. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapak : 14
4. Pergaulilah ibu bapak secara baik : 15
5. Mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah : 15
6. Sederhanalah dalam berjalan dan rendahkanlah suara : 19

32. As Sajdah (Sujud)

1. Memperhatikan bagaimana Allah mengalirkan air ke tempat yang tandus : 27
2. Berpaling dari orang-orang kafir : 30

33. Al Ahzab (Golongan-golongan)

1. Mengikuti ayat-ayat Allah : 2
2. Bertawakkal kepada Allah : 3
3. Mengingat nikmat Allah : 9
4. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia : 37, 39
5. Boleh menikah dengan mantan isteri anak angkat : 37
6. Ingatlah Allah sebanyak mungkin dan bertasbihlah pagi dan petang : 41,42
7. Perempuan mukmin harus mengenakan jilbab agar dikenal dan tidak diganggu : 59
8. Bertakwa dan berkatalah dengan benar : 70

34. Saba (Kaum Saba)

1. Bekerjalah dengan rasa syukur kepada Allah : 13
2. Berdirilah atau menghadaplah kepada Allah berdua-dua atau sendiri : 46
3. Berpikirlah tentang kebenaran : 46
4. Berdakwah tidak boleh meminta upah : 47,48

35. Faathir (Pencipta)

1. Mengingat nikmat Allah : 3
2. Mempelajari sejarah umat yang mendustakan Allah : 44

36. Yaasiin

1. Bersyukurlah atas apa yang telah Allah karuniakan : 35
2. Memikirkan bahwa setan telah menyesatkan banyak manusia : 62
3. Bersyukurlah kepada Allah atas setiap manfaat yang diterima : 73

37. Ash Shaaffaat (Yang bershaf shaf)

1. Luruskan dan rapatkan barisan (Soliditas ) : 1
2. Cegahlah kemungkaran : 2
3. Sampaikan peringatan/dakwah : 3
4. Ingatlah setiap pelajaran yang ada dalam Al Quran : 13
5. Setiap orang yang mati akan menjadi tanah dan tulang - belulang, kecuali Allah berkehendak lain : 16
6. Berjuanglah dengan beramal untuk mendapatkan surga : 61
7. Di neraka ada pohon zakum sebagai fitnah bagi orang zalim : 62,63
8. Pikirkan dan pelajari serta jangan tergesa-gesa dalam mengikuti jejak orang : 70
9. Perhatikanlah akibat orang-orang yang tidak menghiraukan peringatan : 73
10. Perintah Allah itu adalah ujian : 106
11. Berpalinglah dari orang-orang kafir : 174
12. Cermati akibat kekufuran orang-orang yang kufur : 175
13. Berpalinglah dari orang-orang zalim, dan lihat apa yang terjadi : 178

38. Shaad

1. Bersabarlah atas ejekan orang kafir : 17
2. Allah kepada Nabi Daud agar menghukum dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan Allah akan menyiksa orang yang sesat : 26
3. Belindung dan berdoalah jika merasa diganggu setan : 41

39. Az Zumar (Rombongan)

1. Biarkan orang kafir itu bersenang-senang dalam kekufurannya : 8
2. Bertahajjudlah dengan rasa takut akan hari akhirat, dan mohonlah rahmat Allah : 9
3. Beriman dan bertakwa kepada Allah : 10
4. Berserah dirilah kepada Allah pada kesempatan pertama : 12
5. Takutlah akan azab Tuhan jika durhaka : 13
6. Orang yang merugi ialah orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari qiamat : 15
7. Gembirakanlah orang yang menjauhi menyembah setan : 17
8. Ikutilah perkataan yang terbaik : 18
9. Memohonlah agar hati dilapangkan kepada Islam sehingga mendapat cahaya Ilahi : 22
10. Beramallah sesuai keadaannya masing-masing : 39
11. Serahkanlah kepada Allah keputusan dari apa yang diperselisihkan manususia : 46
12. Bertaubat dan berserah diri : 54
13. Ikutilah Al Quran agar hidup tidak menyesal : 55,58
14. Orang kafir adalah orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong : 59
15. Sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadaNya : 66
16. Muliakanlah Allah dengan sebaik-baiknya : 67

40. Al Mukmin (Orang beriman)

1. Serulah Allah meskipun orang kafir tidak menyukainya : 14
2. Ingatkan manusia akan hari azifah, yaitu ketika hati sampai di kerongkongan dengan menahan sakit, saat itu bagi orang zalim tidak ada teman dan penolong : 18
3. Serulah manusia kepada Allah : 42
4. Serahkanlah urusan kepada Allah : 44
5. Berdoalah maka Allah akan menjawabnya : 60
6. Jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja : 61
7. Murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah : 65
8. Tunduk dan patuhlah kepada Tuhan semesta alam : 66
9. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar : 77
10. Pelajarilah sejarah umat dahulu yang durhaka kepada Allah : 82

41. Fushshilat (Dijelaskan)

1. Istiqomahlah dalam menuju Tuhan dan mohon ampunlah kepadaNya : 6
2. Berlindunglah kepada Allah apabila mendapat bisikan / gangguan setan : 36
3. Katakan kepada orang kafir “ Bagaimana pendapatmu jika Al Quran itu benar-banar datang dari Allah lalu kamu mengingkarinya” : 52

42. As Syuuraa (Musyawarah)

1. Tegakkanlah syariat agama dan jangan berpecah belah : 13
2. Berdakwah dan istiqamah serta jangan mengikuti keinginan non muslim : 15
3. Berlakulah adil diantara manusia : 15
4. Jauhilah dosa besar dan perbuatan keji serta maafkan jika marah : 37
5. Perkenankanlah seruan Tuhan, dirikan shalat dan bermusyawarahlah dalam menyelesaikan persoalan serta
berinfaklah : 38
6. Lakukan pembelaan diri jika dianiaya : 39
7. Membalas kejahatan harus seimbang, maafkan kesalahan orang dan jangan berbuat zalim : 40
8. Bersegeralah untuk menunaikan seruan Allah : 47

43. Az Zukhruf (Perhiasan)

1. Ingatlah Allah atas segala nikmatNya dan bertasbih kepada Nya : 13
2. Berdoalah jika naik kendaraan “Maha suci yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kami, sedang kami tidak menguasainya, dan sungguh kami akan kembali kepada Tuhan kami” : 13,14
3. Perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah : 25
4. Berpalinglah dari orang kafir, dan katakan selamat tinggal : 89

44. Ad Dukhaan (Asap)

1. Jangan main-main dengan keyakinan : 9

45. Al Jaatsiyah (Yang berlutut)

1. Maafkanlah mereka yang tidak beriman : 14

2. Mengikuti syariat Islam dan jangan mengikuti hawa nafsu orang tidak berilmu : 18

46. Al Ahqaaf (Bukit-bukit pasir)

1. Berbuat baiklah kepada orang tua khusunya ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan payah dan menyapihnya selama 30 bulan : 15
2. Berikanlah peringatan Allah dimanapun kita berada : 21
3. Bersabarlah dengan keteguhan hati, dan jangan berdoa agar azab segera diturunkan kepada orang kafir, mereka nanti akan melihat sendiri : 35

47. Muhammad (Nabi Muhammad)

1. Pelajarilah sejarah umat-umat yang telah dibinasakan Allah : 10
2. Dengarkan dan perhatikan apabila orang sedang bicara/hargai orang yang bicara : 16
3. Mohonlah ampun atas dosa sendiri dan dosa orang-orang beriman : 19
4. Taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan baik serta jujurlah kepada Allah : 21
5. Perhatikanlah Al Quran, jangan sampai Allah mengunci hati kita : 24
6. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan jangan merusak amal : 33
7. Allah tidak akan mengampuni orang kafir, jangan berdoa untuk orang kafir: 34
8. Infakkanlah harta pada jalan Allah dan jangan bakhil : 38

48. Al Fathu (Kemenangan)

1. Memohonlah kepada Allah agar diberikan ketenangan hati : 4
2. Berimanlah kepada Allah dan RasulNya, kuatkan agamaNya, besarkan namaNya dan bertasbih kepadaNya : 9

49. Al Hujuraat (Bilik-bilik)

1. Merendahkan suara adalah bagian daripada takwa : 3
2. Bersabarlah dalam menunggu : 5
3. Klarifikasi dahulu setiap berita yang dibawa oleh orang fasik agar tidak melakukan tindakan yang berakibat penyesalan : 6
4. Cintailah iman sehingga iman menjadi indah di dalam hati : 7
5. Timbulkan kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan agar mendapat petunjuk : 7
6. Perangilah golongan orang mukmin yang aniaya/tidak mau didamaikan sehingga kembali kepada Allah : 9
7. Orang mukmin itu bersaudara maka damaikan dan bertakwalah : 10

50. Qaaf

1. Bersabarlah terhadap omongan orang dalam berdakwah : 39
2. Bertasbihlah di akhir sujud : 40
51. Adz Dzaariyaat (Angin yang menerbangkan)
1. Perhatikanlah angin yang bergerak dengan kencang, awan yang mengandung air dan kapal yang berlayar : 1-3
2. Bersegeralah untuk bertaubat : 50
3. Berpalinglah dari orang yang melampaui batas : 54
4. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman : 55

52. At Thuur (Gunung)

1. Perhatikan langit yang tinggi dan laut yang berombak : 5, 6
2. Tanamkan rasa takut akan azab neraka : 26
3. Ingatkanlah manusia akan azab hari akhirat : 29
4. Kendalikan pikiran agar tidak menyimpang : 32
5. Biarkanlah orang kafir itu menemui hari dimana mereka akan dibinasakan : 45,46
6. Bersabarlah dalam menerima ketetapan Tuhan, karena setiap manusia ada dalam pemeliharaan Tuhan : 48
7. Bertasbihlah diwaktu malam : 49

53. An Najm (Bintang)

1. Berpalinglah dari orang yang tidak mau diingatkan dengan Al Quran dan yang hanya mengejar kehidupan dunia semata : 29
2. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang durhaka dan pelit : 33,34
3. Bersujud dan beribadahlah kepada Allah : 62

54. Al Qamar (Bulan)

1. Ingatkanlah manusia akan siksaan Allah : 36

55. Ar Rahmaan (Yang Maha Pengasih)

1. Tegakkanlah timbangan dan jangan menguranginya : 9

56. Al Waqiah (Kejadian yang benar)

1. Perhatikanlah air yang diminum lalu tanyakan pada diri siapa yang menurunkannya : 68
2. Perhatikanlah api yang dinyalakan lalu tanyakan pada diri siapa yang menciptakan bahan bakarnya : 71
3. Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah : 74
4. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha besar : 96

57. Al Hadiid (Besi)

1. Bersikaplah santun karena Allah pun Maha penyantun : 9
2. Berlombalah untuk bertaubat dan mendapatkan surga : 21

58. Al Mujaadalah (Yang membantah)

1. Berilah tempat kepada orang yang membutuhkannya : 11
2. Berdirilah jika di untuk berdiri : 11
3. Allah orang beriman (para sahabat Nabi) agar bersedekah terlebih dahulu sebelum menghadap Rasul : 12

59. Al Hasyr (Pengusiran)

1. Ambillah jika diberi dan diam jika dilarang : 7
2. Bantulah orang-orang fakir yang berjuang di jalan Allah : 8
3. Bantulah orang yang membutuhkan tempat tinggal, sayangilah orang lain, jangan iri atas nikmat orang lain, utamakan kepentingan orang lain dan jangan kikir : 9

60. Al Mumtahanan (Perempuan yang diuji)

1. Berdoalah agar tidak menjadi fitnah bagi orang kafir : 5
2. Ujilah keimanan orang yang baru mengaku beriman : 10
3. Haram menikah dengan orang kafir, dan ceraikan jika sudah terlanjur : 10
4. Berikanlah bantuan kepada laki-laki mukmin yang ditinggalkan isterinya : 11

61. Ash Shaff (Berbaris)

1. Jadilah penolong agama Allah maka Allah akan memberikan kekuatan dan kemenangan : 14

62. Al Jumah (Hari jumat)

1. Laksanakanlah shalat Jum’at jika sudah tiba waktunya dan tinggalkan aktivitas : 9
2. Setelah shalat Jum’at, lanjutkan aktivitas dan perbanyaklah ingat kepada Allah : 10

63. Al Munaafiquun (Orang-orang Munafik)

1. Berinfaklah sebelum datang penyesalan : 10

64. At Taghaabuun (Dinampakan kesalahan)

1. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi : 1
2. Allah sudah mengetahui bahwa sebagian manusia akan kafir dan sebagian beriman : 2
3. Jadikanlah akhir kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan sebagai pelajaran : 5

4. Berimanlah kepada Allah, Rasulullah dan Al Quran : 8
5. Taatlah kepada Allah dan RasulNya : 12
6. Berhati-hatilah dalam mmemperlakukan isteri dan anak : 14
7. Maafkan, ampuni dan jangan marahi isteri dan anak atas kesalahannya : 14
8. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan, dengarlah ayat Allah, taatlah kepada Allah, berinfaklah karena Allah : 16

65. At Thalaaq (Perceraian)

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya hendaklah pada saat dalam keadaan suci/belum dicampuri : 1
2. Menceraikan isteri harus disaksikan oleh dua orang saksi : 2
3. Jika isteri yang dicerai itu hamil, mantan suami wajib memberi nafkah sampai ia melahirkan anaknya : 6
4. Mantan suami wajib memberikan upah kepada isteri yang dicerai yang menyusui anaknya : 6
5. Berikanlah nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya : 7
6. Allah memerintahkan orang yang berakal agar bertakwa kepada Allah : 10

66. At Tahriim (Mengharamkan)

1. Hati-hati dalam merahasiakan sesuatu, boleh jadi Allah akan mengungkapkannya kepada
publik : 3
2. Pelihara lah diri dan keluarga dari api neraka : 6
3. Bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya : 8
4. Perangilah orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka : 9

67. Al Mulk (Kerajaan)

1. Pandanglah berkali-kali/pelajari/teliti kehebatan penciptaan oleh Allah maka pada akhirnya manusia tidak menemukan suatu cacat, bahkan justeru dia cape sendiri : 4
2. Dengarlah ayat Allah dan gunakan akal untuk menerima peringatanNya : 10
3. Takutlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan membalasnya : 12

4. Menjelajahi bumi karena Allah menjadikan bumi mudah untuk dijelajahi : 15
5. Perhatikanlah burung yang terbang, Allah lah yang menahannya : 19
6. Gunakanlah pendengaran, penglihatan dan hati untuk bersyukur : 23

68. Al Qalam (Pena)

1. Ucapkan insya Allah terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan besok atau pada waktu yang akan datang : 17
2. Sisihkanlah sebagian penghasilan untuk fakir miskin : 18
3. Allah kuasa untuk menghancurkan harapan seseorang : 26,27
4. Bertasbihlah kepada Allah dan jangan berlaku zalim serta jangan melewati batas agar terhindar dari azabNya : 28 -31
5. Bersujudlah kepada Allah : 43
6. Bersabarlah atas keputusan Tuhan : 48

69. Al Haaqqah (Yang pasti terjadi)

1. Doronglah diri dan orang lain untuk memberi makan fakir miskin : 34
2. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Besar : 52

70. Al Ma’arij (Tempat-tempat naik)

1. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik : 5
2. Biarkanlah orang kafir itu tenggelam dalam kekafirannya : 42

71. Nuuh (Nabi Nuuh)

1. Memohonlah ampun agar Allah menurunkan hujan, memberi harta, anak, kebun dan
sungai : 10-12
3. Percayalah akan kebesaran Allah : 13

72. Al Jinn (Jin)

1. Serulah Allah dan jangan menyekutukan dengan apa pun juga : 20

73. Al Muzzammil (Yang berselimut)

1. Bacalah Quran dengan tartil : 4
2. Sebutlah nama Allah dan beribadahlah kepadaNya : 8
3. Jadikanlah Allah sebagai pelindung : 9
4. Bersabarlah terhadap orang yang meremehkan agama dan jauhi mereka dengan cara yang
baik : 10
5. Serahkanlah kepada Allah orang-orang yang mendustakan agama yang hidup mewah tetapi tidak bersyukur : 11
6. Jika menjadi imam bacalah ayat-ayat Al Quran yang mudah, perhatikanlah kondisi dan keperluan makmum : 20
7. Dirikan shalat, tunaikan zakat dan pinjamkan harta kepada Allah serta mohonlah ampun kepada Allah : 20

74. Al Muddatsir (Yang berselubung)

1. Sampaikan peringatan Allah, besarkan nama Allah dan bersihkan pakaian serta jauhi
berhala : 1-5
2. Bersabarlah kepada Tuhan : 7
3. Serahkan kepada Allah penanganan/tindakan terhadap orangorang kafir : 11
4. Takutlah akan hari akhirat : 53

75. Al Qiyaamah (Qiamat)

1. Jangan terburu-buru dalam membaca Al Quran : 16
2. Bergantianlah bila bicara : 18
3. Rapatkan kaki orang yang telah meninggal : 29

76. Al Insaan (Manusia)

1. Ingatlah nama Allah pagi dan petang : 25
2. Bersujud dan bertasbihlah diwaktu malam : 26

77. Al Mursalaat (Yang diutus)

1. Allah memerintahkan malaikat untuk menyebarkan rahmatNya, membedakan hak dan bathil, menyampaikan wahyuNya, membawa ampunan dan peringatan : 3-6

80. Abasa (Bermasam muka)

1. Berikan perhatian kepada orang yang ingin mensucikan diri atau ingin mendapat pelajaran agama : 3, 4
2. Dahulukan dan beri perhatian kepada orang yang membutuhkan : 8-11
3. Tunaikanlah Tuhan : 23
4. Perhatikanlah makanan yang dimakan : 24

86. Ath Thariiq (Bintang penembus)

1. Berilah orang kafir kesempatan untuk bersenang-senang dalam kehidupan sesaat : 17

87. Al A’laa (Yang Maha Tinggi)

1. Sucikanlah nama Allah yang Maha Tinggi : 1
2. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat : 9

88. Al Ghaasyiyah (Kejadian yang dahsyat)

1. Perhatikanlah / pelajari bagaimana unta diciptakan, langit mengembang, gunung berdiri tegak, bumi dibentang kan : 17-20
2. Ingatkanlah manusia dengan ayat Allah : 21

89. Al Fajr (Fajar)

1. Perhatikanlah bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Ad yaitu kaum Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi : 6,7
2. Perhatikan bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Tsamud yang pandai membuat rumah dari batu gunung : 9,10
3. Perhatikan bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Firaun yang sudah membangun tetapi berbuat aniaya dan kerusakan : 10-13
4. Muliakanlah anak yatim : 17
5. Berilah makan orang miskin : 18

91. As Syamsu (Matahari)

1. Setiap jiwa diilhami dengan perbuatan dosa dan takwa : 8
2. Sucikanlah jiwa dan jangan mengotorinya : 9

93. Adh Dhuha (Waktu Dhuha)

1. Renungkanlah kelemahan kita yang sudah Allah lindungi untuk disyukuri : 6-8
2. Ungkapkan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang sudah diterima : 11

94. Al Insyirah (Kelapangan)

1. Apabila satu urusan selesai, maka lanjutkanlah dengan urusan lainnya : 7

96. Al Alaq (Segumpal darah)

1. Baca atau belajarlah atas nama Allah : 1

103. Al Asyri (Masa)

1. Perhatikanlah waktu : 1

106. Al Quraisy (Kaum quraisy)

1. Sembahlah Allah Sang pemilik Ka’bah : 3

108. Al Kautsar (Nikmat yang banyak)

1. Dirikanlah shalat dan berkurbanlah : 2

109. Al Kaafiruun (Orang-orang kafir)

1. Katakanlah kepada orang kafir bahwa kita hanya akan menyembah Tuhan kita
masing-masing : 1-5

110. An Nashr (Pertolongan)

1. Bertasbih dan memuji serta minta ampunlah kepada Allah jika mendapat pertolongan dan kemenangan : 3

112. Al Ikhlas (Ikhlas)

1. Katakan Allah itu satu : 1

113. Al Falaq (Cuaca subuh)

1. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan mahluk, kejahatan malam apabila gelap, kejahatan tukang sihir dan kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki : 1-5

114. An Naas (Manusia)

1. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bisikan setan jin dan setan manusia : 1-6

                                                                      Makassar, 24 Oktober 2013
                                                                                      Penulis
                                                                                Asep Supriatna